در حال بارگزاری ...

پلتفرم آهن فروش

پلتفــرم آهن فروش با هـدف معـرفی فروشـــگاه هـای اینتــرنتی آهـن آلات ساختـــمانی سـراسـر کشــور، محـلی منــاسب برای خــرید و فــروش بهتـریـن و مناسـب تــرین محصــولات آهـــنی مورد نیــاز فروشنــدگان و پیمانــکاران می باشــد ...

 


 

در شرایـط اقتصادی کنـونی و با توجه به عـدم ثبات قیمت ها خصوصـاً برای محصولات فلـزی که رابـطه ی تنـگاتنـگی با قیـمت ارز دارنـد، تامیـن و تـهیـه لیـست متـنـوعی از آهــن آلات مـورد نیاز پـروژه های سـاخـتمـانی و فـنی مهنـدسی یـکی از دغـدغه هـای اصلـی برای پیـمانکاران و سازنـدگان می باشد. این در حالیست که اکثریت فروشگاه های خرده فروشی آهن که تامین کننده نهایی آهن آلات مورد نیــاز سازندگان و پیمانــکاران هستند، فاقد فروشـگاه اینتــرنتی مناسب به منـظور ارائـه قیمـت روزانـه به مشتــریان خود می باشند. به همین سبب آهن فروش، این بستر را به برای کلیه فروشندگان و پیمانکاران آهن فراهم کرده است، پس با ما همراه شوید...

پلتفرم آهن فروش
اینجا محل تبلیغات شماست

اخبار و مقالات