در حال بارگزاری ...

پلتفرم آهن فروش

در شرایـط اقتصادی کنـونی و با توجه به عـدم ثبات قیمت ها خصوصـاً برای محصولات فلـزی که رابـطه ی تنـگاتنـگی با قیـمت ارز دارنـد، تامیـن و تـهیـه لیـست متـنـوعی از آهــن آلات مـورد نیاز پـروژه های سـاخـتمـانی و فـنی مهنـدسی یـکی از دغـدغه هـای اصلـی برای پیـمانکاران و سازنـدگان می باشد. این در حالیست که اکثریت فروشگاه های خرده فروشی آهن آلات که تامین کننده نهایی آهن آلات مورد نیاز سازندگان و پیمانکاران هستند، فاقد فروشـگاه اینترنتی مناسب به منـظور ارائـه قیمـت روزانـه به مشتریان خود می باشند.

 


 

این پلتفـرم با هدف معرفی فروشگاه هـای اینترنتی آهن آلات ساختمانی سراسر کشـور، محلی مناسب برای خرید و فـروش بهتریـن و مناسب ترین محصولات آهـنی مورد نیاز فروشندگان و پیمانکاران می باشد...

پلتفرم آهن فروش
اطلس فولاد
اینجا محل تبلیغات شماست