در حال بارگزاری ...
فیلترهای جستجو

انواع نبشی

انواع نبشی

نبشی آهنی یکی از اجزای ساختمانی پرکاربرد است؛ نبشی را با حرف L نشان می دهند. این نوع محصولات در ساخت و ساز کاربرد وسیع و گسترده ای دارند ولی از آن‌ها در صنعت نیز استفاده‌های فراوانی می‌شود. نبشی‌ها با دو مشخصه اندازه بال ها و ضخامت شناخته می‌شوند. به طور کلی دو ضلع نبشی با یکدیگر مساوی هستند که به آن نبشی بال مساوی گفته می‌شود، ولی اگر سایز بال های آن با یکدیگر برابر نباشد به این نوع نبشی، نبشی بال نامساوی اطلاق می‌گردد. که در این صورت نبشی با حرف V نمایش داده می‌شود.

انواع نبشی سایز 2.5
نام محصول
سایز
طول شاخه
واحد
محل بارگیری
تولیدکننده
کمترین قیمت
فروشندگان
افزودن به لیست
سایز 2.5*30*30
طول شاخه 6 متری
واحد کیلوگرم
محل بارگیری کارخانه
تولیدکننده فولاد سپهر ایرانیان
تماس بگیرید
1400/6/29-14:22
1
سایز 2.5*40*40
طول شاخه 6 متری
واحد کیلوگرم
محل بارگیری کارخانه
تولیدکننده فولاد سپهر ایرانیان
تماس بگیرید
1400/6/29-14:22
1
انواع نبشی سایز 3
نام محصول
سایز
طول شاخه
واحد
محل بارگیری
تولیدکننده
کمترین قیمت
فروشندگان
افزودن به لیست
سایز 3*3*3
طول شاخه 6 متری
واحد کیلوگرم
محل بارگیری بنگاه
تولیدکننده تهران
تماس بگیرید
1400/6/29-14:22
2
سایز 3*30*30
طول شاخه 6 متری
واحد کیلوگرم
محل بارگیری بنگاه
تولیدکننده گروه صنعتی شکفته
تماس بگیرید
1400/6/29-14:22
1
سایز 3*30*30
طول شاخه 6 متری
واحد کیلوگرم
محل بارگیری کارخانه
تولیدکننده گروه صنعتی شکفته
تماس بگیرید
1400/6/29-14:22
1
سایز 3*30*30
طول شاخه 6 متری
واحد کیلوگرم
محل بارگیری بنگاه
تولیدکننده ظهوریان مشهد
تماس بگیرید
1400/6/29-14:22
1
سایز 3*30*30
طول شاخه 6 متری
واحد کیلوگرم
محل بارگیری کارخانه
تولیدکننده ظهوریان مشهد
تماس بگیرید
1400/6/29-14:22
1
سایز 3*4*4
طول شاخه 6 متری
واحد کیلوگرم
محل بارگیری بنگاه
تولیدکننده تهران
تماس بگیرید
1400/6/29-14:22
2
سایز 3*40*40
طول شاخه 6 متری
واحد کیلوگرم
محل بارگیری کارخانه
تولیدکننده آریان فولاد
تماس بگیرید
1400/6/29-14:22
1
سایز 3*40*40
طول شاخه 6 متری
واحد کیلوگرم
محل بارگیری کارخانه
تولیدکننده فولاد جاوید بناب
تماس بگیرید
1400/6/29-14:22
1
سایز 3*40*40
طول شاخه 6 متری
واحد کیلوگرم
محل بارگیری کارخانه
تولیدکننده فولاد سپهر ایرانیان
تماس بگیرید
1400/6/29-14:22
1
سایز 3*5*5
طول شاخه 6 متری
واحد کیلوگرم
محل بارگیری بنگاه
تولیدکننده تهران
تماس بگیرید
1400/6/29-14:22
2
سایز 3*50*50
طول شاخه 6 متری
واحد کیلوگرم
محل بارگیری کارخانه
تولیدکننده فولاد سپهر ایرانیان
تماس بگیرید
1400/6/29-14:22
1
سایز 3*50*50
طول شاخه 6 متری
واحد کیلوگرم
محل بارگیری کارخانه
تولیدکننده فولاد ناب تبریز
تماس بگیرید
1400/6/29-14:22
1
سایز 3*60*60
طول شاخه 6 متری
واحد کیلوگرم
محل بارگیری کارخانه
تولیدکننده فولاد جاوید بناب
تماس بگیرید
1400/6/29-14:22
1
انواع نبشی سایز 4
نام محصول
سایز
طول شاخه
واحد
محل بارگیری
تولیدکننده
کمترین قیمت
فروشندگان
افزودن به لیست
سایز 4*40*40
طول شاخه 6 متری
واحد کیلوگرم
محل بارگیری بنگاه
تولیدکننده آریان فولاد
تماس بگیرید
1400/6/29-14:22
1
سایز 4*40*40
طول شاخه 6 متری
واحد کیلوگرم
محل بارگیری کارخانه
تولیدکننده آریان فولاد
تماس بگیرید
1400/6/29-14:22
1
سایز 4*40*40
طول شاخه 6 متری
واحد کیلوگرم
محل بارگیری کارخانه
تولیدکننده ابهر
تماس بگیرید
1400/6/29-14:22
1
سایز 4*40*40
طول شاخه 6 متری
واحد کیلوگرم
محل بارگیری بنگاه
تولیدکننده گروه صنعتی شکفته
تماس بگیرید
1400/6/29-14:22
1
سایز 4*40*40
طول شاخه 6 متری
واحد کیلوگرم
محل بارگیری کارخانه
تولیدکننده گروه صنعتی شکفته
تماس بگیرید
1400/6/29-14:22
1
سایز 4*40*40
طول شاخه 6 متری
واحد کیلوگرم
محل بارگیری بنگاه
تولیدکننده صبا فولاد منظومه
تماس بگیرید
1400/6/29-14:22
1
سایز 4*40*40
طول شاخه 6 متری
واحد کیلوگرم
محل بارگیری بنگاه
تولیدکننده ظهوریان مشهد
تماس بگیرید
1400/6/29-14:22
1
سایز 4*40*40
طول شاخه 6 متری
واحد کیلوگرم
محل بارگیری کارخانه
تولیدکننده ظهوریان مشهد
تماس بگیرید
1400/6/29-14:22
1
سایز 4*40*40
طول شاخه 6 متری
واحد کیلوگرم
محل بارگیری کارخانه
تولیدکننده فولاد جاوید بناب
تماس بگیرید
1400/6/29-14:22
1
سایز 4*40*40
طول شاخه 6 متری
واحد کیلوگرم
محل بارگیری کارخانه
تولیدکننده فولاد سپهر ایرانیان
تماس بگیرید
1400/6/29-14:22
1
سایز 4*40*40
طول شاخه 6 متری
واحد کیلوگرم
محل بارگیری کارخانه
تولیدکننده فولاد نستا
تماس بگیرید
1400/6/29-14:22
1
سایز 4*40*40
طول شاخه 6 متری
واحد کیلوگرم
محل بارگیری کارخانه
تولیدکننده فولاد ناب تبریز
تماس بگیرید
1400/6/29-14:22
1
سایز 4*50*50
طول شاخه 6 متری
واحد کیلوگرم
محل بارگیری کارخانه
تولیدکننده آریان فولاد
تماس بگیرید
1400/6/29-14:22
1
سایز 4*50*50
طول شاخه 6 متری
واحد کیلوگرم
محل بارگیری کارخانه
تولیدکننده فولاد جاوید بناب
تماس بگیرید
1400/6/29-14:22
1
سایز 4*50*50
طول شاخه 6 متری
واحد کیلوگرم
محل بارگیری کارخانه
تولیدکننده ماهان ذوب
تماس بگیرید
1400/6/29-14:22
1
سایز 4*50*50
طول شاخه 6 متری
واحد کیلوگرم
محل بارگیری کارخانه
تولیدکننده فولاد ناب تبریز
تماس بگیرید
1400/6/29-14:22
1
سایز 4*50*50
طول شاخه 6 متری
واحد کیلوگرم
محل بارگیری کارخانه
تولیدکننده نورد یاوران زنجان
تماس بگیرید
1400/6/29-14:22
1
سایز 4*6*6
طول شاخه 6 متری
واحد کیلوگرم
محل بارگیری بنگاه
تولیدکننده تهران
تماس بگیرید
1400/6/29-14:22
2
سایز 4*60*60
طول شاخه 6 متری
واحد کیلوگرم
محل بارگیری کارخانه
تولیدکننده فولاد جاوید بناب
تماس بگیرید
1400/6/29-14:22
1
×