فیلترهای جستجو

انواع نبشی

انواع نبشی

نبشی آهنی یکی از اجزای ساختمانی پرکاربرد است؛ نبشی را با حرف L نشان می دهند. این نوع محصولات در ساخت و ساز کاربرد وسیع و گسترده ای دارند ولی از آن‌ها در صنعت نیز استفاده‌های فراوانی می‌شود. نبشی‌ها با دو مشخصه اندازه بال ها و ضخامت شناخته می‌شوند. به طور کلی دو ضلع نبشی با یکدیگر مساوی هستند که به آن نبشی بال مساوی گفته می‌شود، ولی اگر سایز بال های آن با یکدیگر برابر نباشد به این نوع نبشی، نبشی بال نامساوی اطلاق می‌گردد. که در این صورت نبشی با حرف V نمایش داده می‌شود.

انواع نبشی سایز 8
نام محصول
سایز
طول شاخه
واحد
محل بارگیری
تولیدکننده
کمترین قیمت
فروشندگان
افزودن به لیست
8*100*100
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
فولاد ناب تبریز
تماس بگیرید
1400/4/2-11:56
0
8*80*80
6 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
آریان فولاد
تماس بگیرید
1400/4/2-11:56
0
8*80*80
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
آریان فولاد
تماس بگیرید
1400/4/2-11:56
0
8*80*80
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
آونگان نوید مرکزی
تماس بگیرید
1400/4/2-11:56
0
8*80*80
12 متری
کیلوگرم
کارخانه
گروه صنعتی شکفته
تماس بگیرید
1400/4/2-11:56
0
8*80*80
6 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
گروه صنعتی شکفته
تماس بگیرید
1400/4/2-11:56
0
8*80*80
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
گروه صنعتی شکفته
تماس بگیرید
1400/4/2-11:56
0
8*80*80
6 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
ظهوریان مشهد
تماس بگیرید
1400/4/2-11:56
0
8*80*80
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
ظهوریان مشهد
تماس بگیرید
1400/4/2-11:56
0
8*80*80
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
فولاد سپهر ایرانیان
تماس بگیرید
1400/4/2-11:56
0
8*80*80
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
صبا فولاد منظومه
تماس بگیرید
1400/4/2-11:56
0
8*80*80
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
فولاد ناب تبریز
تماس بگیرید
1400/4/2-11:56
0
انواع نبشی سایز 7
نام محصول
سایز
طول شاخه
واحد
محل بارگیری
تولیدکننده
کمترین قیمت
فروشندگان
افزودن به لیست
70*70
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
آریان فولاد
تماس بگیرید
1400/4/2-11:56
0
7*100*100
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
فولاد ناب تبریز
تماس بگیرید
1400/4/2-11:56
0
7*70*70
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
فولاد ناب تبریز
تماس بگیرید
1400/4/2-11:56
0
7*80*80
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
فولاد ناب تبریز
تماس بگیرید
1400/4/2-11:56
0
انواع نبشی سایز 6
نام محصول
سایز
طول شاخه
واحد
محل بارگیری
تولیدکننده
کمترین قیمت
فروشندگان
افزودن به لیست
6*60*60
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
نورد یاوران زنجان
تماس بگیرید
1400/4/2-11:56
0
6*60*60
6 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
آریان فولاد
تماس بگیرید
1400/4/2-11:56
0
6*60*60
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
آریان فولاد
تماس بگیرید
1400/4/2-11:56
0
6*60*60
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
آونگان نوید مرکزی
تماس بگیرید
1400/4/2-11:56
0
6*60*60
6 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
گروه صنعتی شکفته
تماس بگیرید
1400/4/2-11:56
0
6*60*60
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
گروه صنعتی شکفته
تماس بگیرید
1400/4/2-11:56
0
6*60*60
6 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
صبا فولاد منظومه
تماس بگیرید
1400/4/2-11:56
0
6*60*60
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
صبا فولاد منظومه
تماس بگیرید
1400/4/2-11:56
0
6*60*60
6 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
ظهوریان مشهد
تماس بگیرید
1400/4/2-11:56
0
6*60*60
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
ظهوریان مشهد
تماس بگیرید
1400/4/2-11:56
0
6*60*60
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
فولاد سپهر ایرانیان
تماس بگیرید
1400/4/2-11:56
0
6*70*70
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
فولاد ناب تبریز
تماس بگیرید
1400/4/2-11:56
0
6*80*80
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
فولاد ناب تبریز
تماس بگیرید
1400/4/2-11:56
0
×