فیلترهای جستجو

انواع لرزه گیر

انواع لرزه گیر
انواع لرزه گیر
انواع لرزه گیر ارتعاشات صنعتی
نام محصول
سایز (اینچ)
استاندارد
جنس
محل بارگیری
کمترین قیمت
فروشندگان
افزودن به لیست
11.2
فلنجدار ساده
آکاردئونی
بنگاه تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
1
دوجداره جوشی
آکاردئونی
بنگاه تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
10
مهار
لاستیکی
بنگاه تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
10
فلنجدار مهاردار
آکاردئونی
بنگاه تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
11.2
فلنجدار مهاردار
آکاردئونی
بنگاه تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
11.2
بدون مهار
لاستیکی
بنگاه تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
11.2
دوجداره جوشی
آکاردئونی
بنگاه تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
21.2
دوجداره جوشی
آکاردئونی
بنگاه تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
21.2
بدون مهار
لاستیکی
بنگاه تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
21.2
فلنجدار مهاردار
آکاردئونی
بنگاه تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
1
فلنجدار ساده
آکاردئونی
بنگاه تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
1
فلنجدار مهاردار
آکاردئونی
بنگاه تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
1.2
دوجداره جوشی
آکاردئونی
بنگاه تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
1.2
فلنجدار ساده
آکاردئونی
بنگاه تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
1.2
فلنجدار مهاردار
آکاردئونی
بنگاه تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
10
دوجداره جوشی
آکاردئونی
بنگاه تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
10
بدون مهار
لاستیکی
بنگاه تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
10
فلنجدار ساده
آکاردئونی
بنگاه تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
2
دوجداره جوشی
آکاردئونی
بنگاه تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
2
فلنجدار مهاردار
آکاردئونی
بنگاه تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
2
فلنجدار ساده
آکاردئونی
بنگاه تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
2
بدون مهار
لاستیکی
بنگاه تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
2
مهاردار
لاستیکی
بنگاه تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
۳
دوجداره جوشی
آکاردئونی
بنگاه تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
۳
فلنجدار ساده
آکاردئونی
بنگاه تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
۳
فلنجدار مهاردار
آکاردئونی
بنگاه تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
5
فلنجدار ساده
آکاردئونی
بنگاه تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
5
مهاردار
لاستیکی
بنگاه تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
5
بدون مهار
لاستیکی
بنگاه تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
۶
بدون مهار
لاستیکی
بنگاه تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
۶
دوجداره جوشی
آکاردئونی
بنگاه تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
۶
فلنجدار ساده
آکاردئونی
بنگاه تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
۶
فلنجدار مهاردار
آکاردئونی
بنگاه تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
۶
مهاردار
لاستیکی
بنگاه تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
۸
بدون مهار
لاستیکی
بنگاه تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
۸
دوجداره جوشی
آکاردئونی
بنگاه تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
۸
فلنجدار ساده
آکاردئونی
بنگاه تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
۸
فلنجدار مهاردار
آکاردئونی
بنگاه تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
۸
مهاردار
لاستیکی
بنگاه تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
11.2
مهاردار
لاستیکی
بنگاه تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
21.2
مهاردار
لاستیکی
بنگاه تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
21.2
فلنجدار ساده
آکاردئونی
بنگاه تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
11.4
بدون مهار
لاستیکی
بنگاه تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
21.2
فلنجدار ساده
آکاردئونی
بنگاه تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
11.4
مهاردار
لاستیکی
بنگاه تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
11.4
فلنجدار مهاردار
آکاردئونی
بنگاه تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
3.4
دوجداره جوشی
آکاردئونی
بنگاه تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
3.4
فلنجدار ساده
آکاردئونی
بنگاه تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
۳
بدون مهار
لاستیکی
بنگاه تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
۳
مهاردار
لاستیکی
بنگاه تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
4
بدون مهار
لاستیکی
بنگاه تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
۴
دوجداره جوشی
آکاردئونی
بنگاه تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
۴
فلنجدار ساده
آکاردئونی
بنگاه تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
۴
فلنجدار مهاردار
آکاردئونی
بنگاه تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
۴
مهاردار
لاستیکی
بنگاه تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
4
دوجداره جوشی
آکاردئونی
بنگاه تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
3.4
فلنجدار مهاردار
آکاردئونی
بنگاه تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
انواع لرزه گیر ارتعاش سازان
نام محصول
سایز (اینچ)
استاندارد
جنس
محل بارگیری
کمترین قیمت
فروشندگان
افزودن به لیست
۱
دوجداره جوشی
آکاردئونی
بنگاه تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
۱
فلنجدار ساده
آکاردئونی
بنگاه تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
۱
فلنجدار مهاردار
آکاردئونی
بنگاه تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
۱/۲
دوجداره جوشی
آکاردئونی
بنگاه تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
۱/۲
فلنجدار ساده
آکاردئونی
بنگاه تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
۱/۲
فلنجدار مهاردار
آکاردئونی
بنگاه تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
۱۰
PN16
لاستیکی
بنگاه تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
۱۰
بدون مهار
لاستیکی
بنگاه تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
۱۰
دوجداره جوشی
آکاردئونی
بنگاه تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
۱۰
فلنجدار ساده
آکاردئونی
بنگاه تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
۱۰
فلنجدار مهاردار
آکاردئونی
بنگاه تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
۱۰
مهاردار
لاستیکی
بنگاه تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
۱۰
کلاس150
لاستیکی
-
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
۱۲
PN16
لاستیکی
بنگاه تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
۱۲
بدون مهار
لاستیکی
بنگاه تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
۱۲
دوجداره جوشی
آکاردئونی
بنگاه تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
۱۲
فلنجدار ساده
آکاردئونی
بنگاه تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
۱۲
فلنجدار مهاردار
آکاردئونی
بنگاه تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
۱۲
مهاردار
لاستیکی
بنگاه تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
۱۲
کلاس150
لاستیکی
-
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
۳/۴
فلنجدار مهاردار
آکاردئونی
بنگاه تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
۲
PN16
لاستیکی
بنگاه تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
۲
بدون مهار
لاستیکی
بنگاه تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
۲
دوجداره جوشی
آکاردئونی
بنگاه تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
۲
فلنجدار ساده
آکاردئونی
بنگاه تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
۲
فلنجدار مهاردار
آکاردئونی
بنگاه تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
۲
مهاردار
لاستیکی
بنگاه تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
۲
کلاس150
لاستیکی
-
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
۳
PN16
لاستیکی
بنگاه تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
۳
بدون مهار
لاستیکی
بنگاه تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
۳
دوجداره جوشی
آکاردئونی
بنگاه تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
۳
فلنجدار ساده
آکاردئونی
بنگاه تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
۳
فلنجدار مهاردار
آکاردئونی
بنگاه تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
۳
مهاردار
لاستیکی
بنگاه تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
۳
کلاس150
لاستیکی
-
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
۴
PN16
لاستیکی
بنگاه تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
۴
بدون مهار
لاستیکی
بنگاه تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
۴
دوجداره جوشی
آکاردئونی
بنگاه تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
۴
فلنجدار ساده
آکاردئونی
بنگاه تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
۴
فلنجدار مهاردار
آکاردئونی
بنگاه تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
۴
مهاردار
لاستیکی
بنگاه تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
۴
کلاس150
لاستیکی
-
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
۵
PN16
لاستیکی
بنگاه تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
۵
بدون مهار
لاستیکی
بنگاه تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
۵
دوجداره جوشی
آکاردئونی
بنگاه تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
۵
فلنجدار ساده
آکاردئونی
بنگاه تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
۵
فلنجدار مهاردار
آکاردئونی
بنگاه تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
۵
مهاردار
لاستیکی
بنگاه تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
۵
کلاس150
لاستیکی
-
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
۶
PN16
لاستیکی
بنگاه تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
۶
بدون مهار
لاستیکی
بنگاه تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
۶
دوجداره جوشی
آکاردئونی
بنگاه تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
۶
فلنجدار ساده
آکاردئونی
بنگاه تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
۶
فلنجدار مهاردار
آکاردئونی
بنگاه تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
۶
مهاردار
لاستیکی
بنگاه تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
۶
کلاس150
لاستیکی
-
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
۸
PN16
لاستیکی
بنگاه تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
۸
بدون مهار
لاستیکی
بنگاه تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
۸
دوجداره جوشی
آکاردئونی
بنگاه تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
۸
فلنجدار ساده
آکاردئونی
بنگاه تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
۸
فلنجدار مهاردار
آکاردئونی
بنگاه تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
۸
مهاردار
لاستیکی
بنگاه تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
۸
کلاس150
لاستیکی
-
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
۱۱/۲
PN16
لاستیکی
بنگاه تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
۱۱/۲
بدون مهار
لاستیکی
بنگاه تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
۱۱/۲
مهاردار
لاستیکی
بنگاه تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
۱۱.۲
دوجداره جوشی
آکاردئونی
بنگاه تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
۱۱.۲
فلنجدار ساده
آکاردئونی
بنگاه تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
۱۱.۲
فلنجدار مهاردار
آکاردئونی
بنگاه تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
۱۱.۲
کلاس150
لاستیکی
-
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
۲۱/۲
PN16
لاستیکی
بنگاه تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
۲۱/۲
بدون مهار
لاستیکی
بنگاه تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
۲۱/۲
دوجداره جوشی
آکاردئونی
بنگاه تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
۲۱/۲
فلنجدار ساده
آکاردئونی
بنگاه تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
۲۱/۲
فلنجدار مهاردار
آکاردئونی
بنگاه تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
۲۱/۲
مهاردار
لاستیکی
بنگاه تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
۲۱/۲
کلاس150
لاستیکی
-
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
۱۱/۴
PN16
لاستیکی
بنگاه تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
۱۱/۴
بدون مهار
لاستیکی
بنگاه تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
۱۱/۴
دوجداره جوشی
آکاردئونی
بنگاه تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
۱۱/۴
فلنجدار ساده
آکاردئونی
بنگاه تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
۱۱/۴
فلنجدار مهاردار
آکاردئونی
بنگاه تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
۱۱/۴
مهاردار
لاستیکی
بنگاه تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
۱۱/۴
کلاس150
لاستیکی
بنگاه تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
۳/۴
دوجداره جوشی
آکاردئونی
بنگاه تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
۳/۴
فلنجدار ساده
آکاردئونی
بنگاه تهران
تماس بگیرید
1400/4/2-11:17
0
×