در حال بارگزاری ...
فیلترهای جستجو

ورق کرومیت

ورق کرومیت
ورق کرومیت ضخامت 3
نام محصول
ضخامت
عرض
محل بارگیری
تولید کننده
کمترین قیمت
فروشندگان
افزودن به لیست
ضخامت 3
عرض 10
محل بارگیری انبار
تولید کننده اهواز
تماس بگیرید
1401/7/5-00:55
1
ضخامت 3
عرض 10
محل بارگیری انبار
تولید کننده فولاد مبارکه اصفهان
تماس بگیرید
1401/7/5-00:55
1
ضخامت 3
عرض 10
محل بارگیری کارخانه
تولید کننده اهواز
تماس بگیرید
1401/7/5-00:55
1
ضخامت 3
عرض 10
محل بارگیری کارخانه
تولید کننده فولاد مبارکه اصفهان
تماس بگیرید
1401/7/5-00:55
1
ضخامت 3
عرض 12
محل بارگیری انبار
تولید کننده اهواز
تماس بگیرید
1401/7/5-00:55
1
ضخامت 3
عرض 12
محل بارگیری انبار
تولید کننده فولاد مبارکه اصفهان
تماس بگیرید
1401/7/5-00:55
1
ضخامت 3
عرض 12
محل بارگیری کارخانه
تولید کننده اهواز
تماس بگیرید
1401/7/5-00:55
1
ضخامت 3
عرض 12
محل بارگیری کارخانه
تولید کننده فولاد مبارکه اصفهان
تماس بگیرید
1401/7/5-00:55
1
ورق کرومیت ضخامت 4
نام محصول
ضخامت
عرض
محل بارگیری
تولید کننده
کمترین قیمت
فروشندگان
افزودن به لیست
ضخامت 4
عرض 10
محل بارگیری انبار
تولید کننده فولاد مبارکه اصفهان
تماس بگیرید
1401/7/5-00:55
1
ضخامت 4
عرض 10
محل بارگیری کارخانه
تولید کننده فولاد مبارکه اصفهان
تماس بگیرید
1401/7/5-00:55
1
ضخامت 4
عرض 12
محل بارگیری کارخانه
تولید کننده فرافولاد
تماس بگیرید
1401/7/5-00:55
1
ضخامت 4
عرض 12
محل بارگیری انبار
تولید کننده فولاد مبارکه اصفهان
تماس بگیرید
1401/7/5-00:55
1
ضخامت 4
عرض 12
محل بارگیری انبار
تولید کننده فولاد مبارکه اصفهان
تماس بگیرید
1401/7/5-00:55
1
×